Norrköping

KRIS tolv steg för en personlig utveckling

Vi har kommit till insikt – om relevansen av att personalgruppen har en gemensam struktur och syn på allt som berör vår verksamhet. För att utveckla så väl individen som arbetsgruppen har vi skapat en programverksamhet med tolv steg/punkter.

För arbetsgruppens välbefinnande är det viktigt att vi arbetar med personlig utveckling för att också utvecklas som grupp. Den personliga utvecklingen sker i form av så väl teoretiska som praktiska övningar i grupp – individuellt sker också enskilda samtal. Förutom intern gruppterapi tar vi stöd och hjälp av så väl externa föreläsare som terapeuter.

KRIS tolv steg och punkter ger en lösningsfokuserad pedagogik för att vi skall finna en gemensam strategi och till att nå målen i hela KRIS verksamhet.

Här följer exempel på delar ur den personliga utvecklingen: tystnadsplikt – media – sponsorer – marknadsföring – möten – personuppgiftslagen – FAS3 – praktikanter – samhällstjänst – ungdomstjänst – boja – kommunikation – personalgruppen – UP – alkohol – droger – doping – övriga sinnesförändrande medel – kriminalitet – diagnoser – förebilder med mer