2012

DEN LIVSLÅNGA AVGIFTNINGEN

Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, verkar för hederlighet, nykterhet och ett drogfritt samhälle. KRIS arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att
minska missbruk och kriminalitet. Under det senaste decenniet har alltfler av våra medlemmar och alltfler intagna på anstalter vittnat om missbruk av det vi ibland kallar statliga droger d v s Metadon, Suboxone och Subutex. Nya trender på drogområdet intresserar oss eftersom vi som före detta missbrukare och kriminella vet att nya droger lätt leder till ökat missbruk och nya missbrukare. Vi försöker nu på olika sätt uppmärksamma hur de statliga drogerna sprider sig i Sverige och hur situationen ser ut för missbrukare av dessa droger.

År 2011 tog vi fram rapporten ”Statligt knark är också knark” med fem fall som berättade om sina erfarenheter av missbruk av statliga droger. Den rapporten
visade att missbruk av de statliga drogerna förekommer och skissade en bild av missbruket.

Nu, år 2012, släpper vi rapporten ”Den livslånga avgiftningen” i vilken vi på ett vetenskapligt sätt tagit reda på hur det ser ut med behandling, missbruk och
läckage av de statliga drogerna, i Stockholmsområdet. Innan ni läser rapporten vill vi påminna om att statens intention med de statliga drogerna är att de ska minska missbruket, minska dödligheten och förbättra livskvaliteten.

Avslutningsvis vill vi tacka de personer som har gjort denna rapport möjlig. Först och främst vill vi tacka de anonyma personer som har medverkat i intervjuer.
Deras erfarenhet och information är av central betydelse för att bygga upp kunskap om missbruket och att motverka ytterligare missbruk. Vi vill också tacka
författaren till rapporten, Ali Reunanen, ordförande i KRIS 08, för hans enträgna arbete med projektet. I detta sammanhang vill vi också tacka Ola Segnestam
Larsson för hans metodologiska stöd och vetenskapliga support i arbetet. Ett tack också till Statens folkhälsoinstitut som beviljat projektmedlen till studien.

Christer Karlsson
Förbundsordförande
Kriminellas Revansch I Samhället

Här kan du hämta hela rapporten som PDF

Almedalen 2012 - Den livslånga avgiftningen

Almedalen 2012 – Den livslånga avgiftningen

KRIS i Almedalen
#krisialmedalen